Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez MTG SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chełmnie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.allparts24.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez MTG SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chełmnie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. a) firmę kurierską; b) InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
 3. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 11. Sprzedawca - oznacza MTG SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chełmnie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634890, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5592075478, REGON 365331710, która jest także właścicielem Sklepu Internetowego.
 12. Sklep Internetowy - oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.allparts24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 13. System - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych za pomocą urządzenia końcowego odpowiedniego rodzaju, w tym także sieci Internet.
 14. Towar - oznacza produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
 15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawieraną między Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.
 17. Zamówienie - oznacza oświadczenie woli Klienta, mające na celu bezpośrednie zawarcie Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszystkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorów, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, i mogą być wykorzystywane tylko w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, aby świadczenie Usług drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym odbywało się na najwyższym poziomie, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca nie wyklucza możliwości wystąpienia przerw w dostępności Sklepu Internetowego spowodowanych koniecznością przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania wszelkich starań, aby takie przerwy trwały jak najkrócej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad ulepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania wszelkich starań, aby te ograniczenia trwały jak najkrócej.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze szacunek dla praw osobistych i praw autorskich osób trzecich.
 5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klient zobowiązany jest do nieprzekazywania i nieudostępniania osobom trzecim Hasła.
 7. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, Sprzedawca może przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego.

§ 3 Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient powinien dokonać wyboru Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a następnie, korzystając z mechanizmów dostępnych w Sklepie Internetowym, dodać go do koszyka.
 4. Po ukończeniu kompletowania Towarów będących przedmiotem Zamówienia i po wskazaniu w Sklepie Internetowym sposobu dostawy i formy płatności, Klient składa Zamówienie, wysyłając formularz Zamówienia do Sprzedawcy, korzystając z przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 5. Wysłanie przez Klienta formularza Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po otrzymaniu formularza Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego odbiór, co stanowi oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu oferty zawarcia Umowy sprzedaży, przesłanej przez Klienta.
 7. Następnie, po sprawdzeniu dostępności Towaru i przyjęciu Zamówienia do realizacji, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, co stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i w momencie otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia Umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, wysyłając je na trwałym nośniku na adres e-mail Klienta lub w formie pisemnej na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

§ 4 Prawa i obowiązki stron

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Towaru, który jest zgodny z Umową.
 3. Termin realizacji Zamówienia jest podawany każdorazowo przy opisie Towaru i rozpoczyna bieg od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli byłoby to niemożliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w jednoznaczny sposób (np. poprzez wysłanie listu pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Co do zasady, Towar należy zwrócić Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy i zwrotu Towaru, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę).
 11. Zwrot płatności będzie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

§ 5 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu składania przez Klienta Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Usługi drogą elektroniczną świadczone przez Sprzedawcę są bezpłatne. Umowy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną zawierane są na czas nieokreślony. Klient ma prawo w każdym czasie i bez podawania przyczyn rozwiązać umowę dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną, składając stosowne oświadczenie woli Sprzedawcy, przy użyciu środków komunikacji na odległość.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Konta Klienta i usług drogą elektroniczną w przypadku działania Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, działania Klienta niezgodnego z prawem lub Regulaminem, a także w przypadku otrzymania przez Sprzedawcę wiarygodnych informacji o bezprawnym korzystaniu z Konta Klienta lub w przypadku prób bezprawnego wpływania na działanie Sklepu Internetowego. Blokada dostępu do Konta Klienta i usług drogą elektroniczną trwa przez okres konieczny do wyjaśnienia okoliczności uzasadniających podjęcie przez Sprzedawcę powyższych działań. Sprzedawca informuje Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. W przypadku Klientów będących konsumentami Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn, tj. naruszenia przez Klienta Regulaminu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z określeniem odpowiedniego terminu. Rozwiązanie umowy w takich przypadkach następuje po bezskutecznym upływie wskazanego terminu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają przepisom Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innym przepisom prawa polskiego.
 2. Spory wynikające z realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Mogą to być w szczególności wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej lub Wojewódzkie Oddziały Ochrony Konsumenta i Konkurencji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od dnia umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu realizowane są na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Data ostatniej aktualizacji: 24.02.2023

Zapoznanie się z powyższym regulaminem daje pełny obraz funkcjonowania sklepu internetowego AllParts24, w tym zakresu odpowiedzialności sprzedawcy, sposobu zawierania umów sprzedaży, realizacji zamówień, a także praw i obowiązków klientów. Ważne jest, aby przed dokonaniem zakupu w sklepie online, dokładnie zapoznać się z jego regulaminem, co pozwala na świadome korzystanie z oferowanych usług oraz uniknięcie ewentualnych nieporozumień.