Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie MTG Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie, ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII WG KRS pod numerem KRS 0001057777; posiadającą NIP: 8751568113, REGON: 526383488 ; o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 PLN (dalej: ADO).

Pana/Pani dane mogą zostać pozyskane w celu:

Wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO:

zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy,

kontaktowania się z Panem/Panią, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej.

Wykonania obowiązku prawnego – na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:

• wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas niezbędny do realizacji tego obowiązku (np.: przepisy podatkowe).

Prawnie uzasadnionych interesów ADO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich jak:

• ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń – przez okres do przedawnienia roszczeń, lub przez okres prowadzenia postępowania przez właściwe organy lub sądy w przypadku dochodzenia roszczeń, czyli okres 5 lat, lub okres biegu gwarancji,

• na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,

• na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście,

• na potrzeby marketingu produktów i usług ADO.

• na potrzeby przesyłania informacji handlowych o charakterze marketingowym

Prowadzenia marketingu oferowanych przez MTG Sp. z o. o. części różnych producentów bez przekazywania im Pana/Pani danych osobowych.

W przypadku dokonywania opłat za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej wejdziemy w posiadanie Pana/Pani danych w postaci numeru rachunku bankowego (konta), który przetwarzać będziemy w celach związanych z wykonaniem umowy, lub dla prawnie uzasadnionych interesów ADO.

Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

• żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

• żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• sprzeciw wobec przetwarzania,

• przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

W przypadku realizacji celów wymienionych w literze a pkt 2 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów. W przypadku celów wynikających z litery b pkt 2 podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym. Cele wymienione w literze c pkt 2 realizujemy na podstawie danych podanych przy okazji celów wymienionych w literze a i b lub danych zebranych w konkretnych sytuacjach (np. nadesłanie korespondencji).

W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, ze skutkiem prawnym od momentu cofnięcia.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być:

• organom administracji publicznej, sądom, komornikom w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa,

• podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych, informatycznych,

• producentom sprzedawanych przez nas maszyn/urządzeń/części przede wszystkim w związku z udzielaniem gwarancji,

• podmiotom z grupy kapitałowej (MTG Sp. z o.o.).

Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: agro-siec@serwisiod.pl, lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.